S?N PH?M
Nano b?c
Kit do nhanh
Kit do ch?t lu?ng nu?c
Kit an toàn th?c ph?m
L?y m?u khí th? d?ng
L?y m?u khí ch? d?ng
Electrochemical research accessories
D?ng c? di?n hóa
Sách, H?p thí nghi?m hóa
D?ch v?
Cá c?nh
Tu v?n

KI?M TRA CH?T LU?NG NU?C NUÔI TÔM, CÁ

Đo pH

Mă s?n ph?m: 01pH

Đo d? ki?m

Mă s?n ph?m: 15Alk

Đ? c?ng (nu?c ng?t)

Mă s?n ph?m: 03GH

Đo Amôniac

Mă s?n ph?m: 04NH3

Đo Nitrite

Mă s?n ph?m: 05NO2

Đo Sunphua Hidrô

Mă s?n ph?m: 07H2S

Ki?m tra Clo

Mă s?n ph?m: 08Cl

Đo Ôxy ḥa tan

Mă s?n ph?m: 06DOl

Đo d? m?n

Mă s?n ph?m: 09Sal

Đo d? c?ng-Ca-Mg

Mă s?n ph?m: 13GHCaMg

Dùng cho nu?c l? và m?n

Đo d? c?ng-Ca-Mg

Mă s?n ph?m: 12GHCaMg

Dùng cho nu?c l? và m?n

Canxi

Mă s?n ph?m: 14Ca

     

 

MÁY ĐO ÔXY H̉A TAN

Tr? v?

Thông s? Giá tr?

Máy do Ôxy ḥa tan BL-DO-01

Kho?ng do mg/l (ppm) 0.0 - 19.9 mg/l
Đ? phân gi?i 0.1 mg/l
Đ? chính xác ± 1.5 % toàn thang
Đ? l?ch EMC ± 0.4 mg/l
Hi?u ch?nh

Ch?nh tay ? 2 di?m

(di?m 0 và d? d?c)
Pin 9 V Alkaline , 150 gi?
Bù tr? nhi?t d? 20-30 oC
Nhi?t d? làm vi?c 10 - 50 C, ± 1oC
Hi?u ch?nh d? mu?i ch?nh theo b?ng

 

D?NG C? ĐO Đ? MU?I

Tr? v?

G?m 01 t? tr?ng k?, 01 ?ng dong, 01 nhi?t k?, 01 b?ng ép plastic. Đ?m b?o do d? mu?i v?i sai s? không quá 0,1 ph?n ngàn. Không c?n hi?u ch?nh. Không h?ng.


CÁC LO?I HÓA CH?T CHO MÁY ĐO

Nu?c cho di?n c?c DO, 100 ml Nu?c cho di?n c?c pH, 100 ml
Hóa ch?t d? hi?u chính máy do DO Dung d?ch d?m pH 4,01
Nu?c cho di?n c?c do NH3, 100 ml Dung d?ch d?m pH 10,01
Chu?n hi?u ch?nh máy do NH3, 100 ml Dung d?ch d?m pH 7,00
Nu?c cho di?n c?c do Nitrit, 100 ml Chu?n hi?u ch?nh máy do Sunphua
Chu?n hi?u ch?nh máy do Nitrit, 100 ml Nh?n pha các chu?n theo yêu c?u

Vu?n uom Doanh nghi?p Khoa h?c Công ngh?

S? Khoa h?c Công ngh? - Đ?i h?c Bách khoa TP. H? Chí Minh

CN 1: Trung tâm Uom t?o Doanh nghi?p Khoa h?c Công ngh?, Đ?i h?c Bách khoa, 268 Lư Thu?ng Ki?t, Q.10, TP. HCM

CN 2: 595/208A Cách m?ng tháng 8, P.15, Q.10, TP. HCM

Đi?n th?ai: 08-39700106, Đu?ng dây nóng: 0985714580